panel 2

Identiteitsverklaring

Verklaring aangenomen door het Beheerscomité in zijn zitting van vrijdag 26 april 2002.
Vervangt de verklaring aangenomen tijdens de buitengewone zitting van 28 december 1994.

Een sociale opdracht

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vervult eerst en vooral een sociale rol.

Hij werkt sinds 1945 in een sociaal-economische omgeving die voortdurend in ontwikkeling is en waarborgt een goede financiering en een modern beheer van het stelsel van sociale zekerheid van de werknemers. Dit stelsel richt zich tot de actieve en niet-actieve werknemers en hun familie en is dus het belangrijkste stelsel inzake sociale bescherming in België.

Drie prioritaire verantwoordelijkheden

Deze sociale rol als Openbare Dienst behelst drie prioritaire verantwoordelijkheden:

  1. het geheel van inning en verdeling der sociale bijdragen (het globaal en meer efficiënt financieel beheer),
  2. het geheel van inzameling en verspreiding van de administratieve basisgegevens (het globaal en vereenvoudigd administratief beheer)
  3. de statistische of informatieve ondersteuning die eruit voortvloeit. 

1. Inning en verdeling van de sociale bijdragen

Eerste prioritaire verantwoordelijkheid: de correcte, regelmatige en tijdige inning en verdeling van de sociale bijdragen verschuldigd voor alle takken van het stelsel van de sociale zekerheid (kinderbijslag, geneeskundige verzorging, uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, rust- en overlevingspensioenen) voor het stelsel der jaarlijkse vakantie en voor vele sociale fondsen.

De inning slaat op het nazicht en de behandeling van meer dan 220.000 aangiften van werkgevers per kwartaal, op het complexe beheer van de talrijke formules voor verminderingen of vrijstellingen van bijdragen en op de opsporing en identificatie van diegenen die de geldende regels niet naleven.

De verdeling ten gunste van de openbare instellingen belast met het toekennen van sociale uitkeringen (het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of RIZIV, de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers of RKW, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening of RVA, de Rijksdienst voor pensioenen of RVP, de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of RJV, het Fonds voor arbeidsongevallen of FAO, het Fonds voor beroepsziekten of FBZ…), die voor de meeste onder hen geschiedt op basis van de erkende prioriteiten en behoeften, houdt de verplichting in om aan deze instellingen een volledige financiële dekking te waarborgen en om de niet-aangewende middelen oordeelkundig te beleggen.

2. Inzameling en verspreiding van de administratieve basisgegevens

Tweede prioritaire verantwoordelijkheid, voor alle voornoemde takken, de correcte, regelmatige en tijdige inzameling en verspreiding van de administratieve gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de rechten van de sociaal verzekerden.

De inzameling veronderstelt een multifunctionele aanpak en een snel, veilig en interactief beheer van de éénmalig opgevraagde gegevens, die voornamelijk betrekking hebben op de bezoldigingen van de werknemers, hun loopbaan en hun arbeidstijd.

3. Statistische ondersteuning

Derde prioritaire verantwoordelijkheid, het terbeschikkingstellen, zonder afbreuk te doen aan de principes van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van de statistische of actuariële gegevens waarover de Rijksdienst beschikt en die nuttig kunnen zijn voor de uitwerking en de evaluatie van sociale beleidsmaatregelen, voor wetenschappelijk onderzoek of voor informatie in het algemeen.

Drie fundamentele waarden

Om zijn opdracht te verwezenlijken en er volledig in te slagen, herbevestigt de RSZ zijn vertrouwen in het paritair beheer door vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, en desgevallend vertegenwoordigers van de overheid, te betrekken bij het optimaal beheer van de instelling hetgeen het zoeken naar de evenwichtspunten en naar het gemeenschappelijke belang bevordert alsook een wederzijdse controle op de naleving van de verplichtingen van elkeen.

De Rijksdienst wil zich voortdurend bekommeren om zijn medewerkers, de sociaal-verzekerden en hun rechten alsmede de werkgevers en hun recht op gelijke behandeling en dit door zowel in zijn interne beheer als in zijn externe contacten relaties uit te bouwen die gebaseerd zijn op collegialiteit, solidariteit en loyauteit. De Rijksdienst moedigt steeds weer een organisatie en een «werkcultuur» aan die gebaseerd zijn op openheid, vertrouwen en vernieuwing.

  1. De openheid, naar de wereld toe: de mensen, de partners, de ideeën, het leerproces, waarborgt de voortdurende toegankelijkheid en het luisteren naar de gesprekspartners, versterkt het vertrouwen en bevordert de vernieuwing.
  2. Het vertrouwen, dat gewekt, verdiend of aangemoedigd moet worden, biedt de medewerkers de mogelijkheid zich in hun functie te ontplooien, maakt het mogelijk dat al diegenen waarvoor de Rijksdienst zich inzet kunnen rekenen op een integer en objectief beleid en op efficiënt en doeltreffend werk. Dit onderstelt dat eerlijke vormen van samenwerking worden ontwikkeld en dat blijk wordt gegeven van zin voor verantwoordelijkheid.
  3. Tijdig met zijn tijd mee te zijn - zowel in denken als in handelen of door te anticiperen - en de vernieuwing betekent de vaardigheid om te evolueren en zich aan te passen, om de drang om kennis te verwerven en creativiteit te ontplooien.

Een visie voor de toekomst

Via openheid, vertrouwen en vernieuwing wil de RSZ zijn bestaansreden en zijn sociale opdracht bestendigen en een voorbeeld van modern openbaar bestuur blijven dat elektronisch toegankelijk is en dat klaar staat om zijn diensten aan te bieden aan het Europa van de sociale bescherming dat in voorbereiding is.

^ Back to Top