panel 2

Zich inschrijven

U wil van start gaan als werkgever en één of meerder werknemers tewerkstellen? Hieronder vindt u een overzicht van uw verplichtingen t.o.v. de RSZ.

Zich identificeren bij de RSZ

Elke werkgever die voor de eerste maal één of meer werknemers aanwerft moet zich bij de RSZ identificeren. Deze identificatie gebeurt via de toepassing WIDE op de portaalsite van de Sociale Zekerheid.

Het identificatienummer

In beide gevallen kent de RSZ op basis van de gegevens meegedeeld op de identificatieformulieren een identificatienummer toe. Dit nummer bestaat uit drie delen:

  • een categoriekengetal van drie cijfers dat duidt op de bijzonderheden die voor de werkgever gelden bij de berekening van de bijdragen. Eén werkgever kan meer dan één categoriekengetal hebben
  • het eigenlijk inschrijvingsnummer dat uit zeven cijfers bestaat
  • een controlegetal van twee cijfers dat toelaat vast te stellen of het inschrijvingsnummer klopt.

Verplichte mededelingen

Tijdens de periode dat u bij de RSZ als werkgever ingeschreven bent, moet u een aantal gegevens verplicht aan de RSZ melden (o.a. een verandering van de beroepsbedrijvigheid, het behoren tot de bevoegdheid van een ander paritair comité dan aanvankelijk meegedeeld, een verandering het kinderbijslagfonds,….).

Een aantal andere gegevens mag u aan de RSZ meedelen (o.a. een wijziging aan de benaming of de rechtsvorm en een adresverandering). Dit is echter niet verplicht aangezien de Kruispuntbank van Ondernemingen de RSZ systematisch dergelijke wijzigingen meedeelt.

Het ondernemingsnummer

Vanaf 1 januari 2005 wordt elke werkgever geïdentificeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en krijgt hij een uniek ondernemingsnummer. Het is de bedoeling dat in de toekomst het ondernemingsnummer het enige identi ficatienummer van de onderneming wordt, en het RSZ-identificatienummer vervangt.

Een volledig kwartaal zonder personeel

Als de werkgever een volledig kwartaal geen personeel in dienst heeft gehad, moet hij dat aan de RSZ melden uiterlijk op het eind van de maand die volgt op dat kwartaal. Hij voldoet aan deze verplichting door zijn laatste werknemer correct uit dienst te melden via de Dimona-aangifte.

Stopzetten van de activiteiten

U zet uw activiteit als werkgever volledig stop of u zal gedurende ten minste twee volledige kwartalen geen personeel tewerkstellen? U moet dit schriftelijk aan de RSZ melden (naast de Dimona-uitdienstmelding van uw laatste werknemer). De RSZ schrapt vervolgens het identificatienummer. Beslist u na verloop van tijd opnieuw werknemers aan te werven, dan start u via "Wide" de procedure tot wederinschrijving.

^ Back to Top